تاکسی بی سیم بهارستان

بی سیمشماره تماس : ۳۸۱۳۰

آماده سرویس دهی به صورت شبانه روزی
تحت نظارت سازمان حمل و نقل همگانی شهر بهارستان