مدیر عامل

متولد سال ۱۳۴۸ صادره از خمینی شهر

۲۴ سال سابقه خدمت دولتی

اخرین سمت مدیر عامل سازمان اتوبوس رانی نجف اباد

 

0201