نیروهای اجرایی سازمان

بازرس کارت بلیط: سید مصطفی کسائیان

بازرس اتوبوسرانی: علی مرادی

بازرس تاکسیرانی: مصطفی قائدی و محمد افراز

بازرسان کنترل خطوط اتوبوسرانی

۱- خط ویژه(سریع السیر): مهدی شاه محمدی

۲-خط داخلی: حسین توکلی و محمد کریمی

۳-خط اردیبهشت(پایانه ایثار): ایمان بابامیر

۴-خط فروردین و الفت(پایانه عمران): سیاوش اسماعیلی فرد

۵-میدان آزادی: یاسر ابوطالبی و مهران تیموری