اتوبوس

سازمان حمل و نقل همگانی شهر بهارستان

مدیر عامل سازمان : مهرداد رحمتی

اعضاءهیات مدیره :

یحیی عیدی شهردار بهارستان – رئیس هیات مدیره

سید ابوالفضل موسوی معاونت محترم فنی و عمرانی فرمانداری اصفهان – عضو هیات مدیره

قدرت افتخاری مدیر عامل محترم شرکت اتوبوسرانی اصفهان و حومه – عضو هیات مدیره