اتوبوس

سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بهارستان

سرپرست سازمان : مهدی محمدی

اعضاءهیات مدیره :
رئیس هیئت مدیره: محمد رضا فلاح(معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری بهارستان)
اعضاء هیئت مدیره:  
                                             سید ابوالفضل موسوی(معاون فنی و امور عمرانی فرمانداری اصفهان)
                                           مهدی محمدی(سرپرست سازمان)