دسته: طرح هاي مطالعاتي

‘علل گرایش به حمل و نقل عمومی

‘علل گرایش به حمل و نقل عمومی

علل گرایش به حمل و نقل عمومی ورود اتومبیل به جوامع شهري، ضمن ایجاد سهولت و افزایش سرعت سفر، خود موجب توسعه فضاهاي شهري،احداث کاربري هاي مختلف و کاهش زمان سفرها بین نقاط و فضاهاي مختلف شده و ساخت معابر و شبکه هاي ارتباطی را به عنوان استخوان بندي اصلی شهرها در برنامه توسعه آنها قرار داده است.این توسعه خواه ناخواه، ...

ادامه مطلب